• מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.החלפת סיסמא


שלח   

מידע ותהליך

זכויות והטבות

img

 זכויות והטבות

אם סיימת שירות לאומי הינך זכאית להטבות הבאות:

??מענק שחרור - גובה מענק השחרור נקבע בהתאם לאורך השירות. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי השירות. סכום המענק עומד על כ- 4,622 ש"ח עבור 12 חודשי שירות ו על כ - 9,243 ש"ח עבור 24 חודשי שירות, סכום המענק מועבר ישירות לחשבונך האישי בבנק תוך 60 יום ממועד סיום השירות.

 

?פיקדון אישי - גובה הפיקדון האישי נקבע בהתאם לאורך השירות. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי.  בכדי לקבל את המענק יש לשרת 12 חודשי שירות מלאים לפחות. גובה הפיקדון עומד על כ- 6,696 ש"ח עבור 12 חודשי שירות ועל כ - 13,391 ש"ח עבור 24 חודשי שירות מלאים. את כספי הפיקדון ניתן לממש תוך 5 שנים מיום סיום השרות למטרות הבאות: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק ונישואין. 

 

בחלוף 5 שנים ועד 7 שנים מסיום השרות ניתן לממש את כספי הפיקדון הנותרים ללא הגבלת מטרה. בתום 7 שנים מיום סיום שירותך, תתבטל זכאותך ותמחק יתרת פיקדונך. את הפיקדון ניתן לממש בסניפי "לאומי" או "פועלים" בלבד.

 

?עבודה מועדפת ועבודה נדרשת - מתנדב/ת אשר סיים/ה שנתיים של שירות לאומי, יכול/ה  לעבוד בעבודה מועדפת ולקבל מענק עבודה מועדפת ממתנדב/ת המשרת/ת 12 חודשי שירות מלאים, זכאי/ת  ל1 נקודת זכות ממס הכנסה. שירות של 24 חודשים מזכה ב2 נקודות זכות ממס הכנסה. הזיכוי מחושב החל מחודש לאחר תום השירות, במשך 36 החודשים הראשונים. ביטוח לאומי בגובה של 9,695ש"ח עבור תקופה של מינימום שישה חודשים בעבודה בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, חקלאות, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה, סיעוד ועזרה למוגבלים. זכאות זו עומדת לזכות הבת בתקופה של עד שנתיים מתום השירות.

 

?נקודות זכות במס הכנסה - מתנדב/ת המשרת/ת 12 חודשי שירות מלאים, זכאי/ת  ל1 נקודת זכות ממס הכנסה. שירות של 24 חודשים מזכה ב2 נקודות זכות ממס הכנסה. הזיכוי מחושב החל מחודש לאחר תום השירות, במשך 36 החודשים הראשונים. ?

 

דמי אבטלה - מתנדב/ת אשר סיים/ה 24 חודשי שירות זכאי/ת לתשלום דמי אבטלה, אם עבד/ה שישה חודשים רצופים במהלך השנה הראשונה לאחר השירות.

?

בנים ובנות בוגרי/ות שירות לאומי זכאים/ות להחזר שכר לימוד של השנה הראשונה, במכללות מסוימותבפריפריה. מתנדב/ת אשר שירת/ה במשך 24 חודשים זכאית להחזר מלא. מתנדב/ת אשר שירת/ה 12 חודשים זכאית להחזר של חצי מהסכום.

?

הקרן לסיוע נוסף - נועדה לסייע לך במהלך 5 שנים מיום סיום שירותך במידה ותלמד/י במכינה קדם אקדמאית או במסלול הנדסאים/ טכנאים.

?

זכויות במהלך השרות:

?במהלך שנת השרות המתנדב/ת מקבל/ת ישירות לחשבון הבנק שלו/ה דמי כלכלה חודשיים. הביטוח הרפואי משולם עבור המתנדב ע"י ארגוני השירות, למוסד לאומי עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

כל בן או בת שירות לאומי מעל גיל 18 חייבת להירשם באחת מקופות החולים, אליה מועברים דמי הביטוח הרפואי.

במהלך חודשי השירות הלאומי, משולמים דמי ביטוח לאומי (המחוייבים בתשלום מעל גיל 18 על פי חוק) עבור המתנדבים/ות, ע"י אוצר המדינה.

מתנדב/ת במסיים/ת שנת שירות מלאה (12 חודשים לפחות) זכאי/ת לתעודה מוכרת ולמענק שחרור ממשלתי. שירות של שנה בתחום החינוך מזכה בוותק של שנה בהוראה.

שנתיים שנות שירות מזכות בוותק של שנתיים בשירות המדינה, זכאות לשישה חודשים לדמי אבטלה ללא תקופת הכשרה ונ. זיכוי של משרד השיכון.

לבן /בת שירות לאומי זכויות נפגעי תאונות עבודה בביטוח לאומי.